Disability
A A A
Contrast

ZNACZENIE SPOŁECZNE

   Działalność ORKIESTRY VITA ACTIVA jest dla jej członków formą nieustającej edukacji i zarazem spełnieniem dorosłości w działaniach społecznie ważnych, znajdujących uznanie i szacunek. Udział w działaności zespołu sprzyja odkrywaniu nowych obszarów aktywności, w których kształtują się lub usprawniają nowe umiejętności. Próbom i koncertom towarzyszą liczne zadania pozamuzyczne, którym członkowie orkiestry muszą podołać, o ile to tylko możliwe, o własnych siłach. Istotę działalności wyraża motto programu:
przez sztukę do samodzielności

   Poza celami artystycznymi i osobowymi celem programu jest integracja środowiska osób wychowujących dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Kształtowanie poprzez występy opinii społecznej, upowszechnianie postawy otwarcia na problemy rodzin, których członkami są osoby z niepełnosprawnością oraz pełnego rozumienia potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jednym z celow działaności OVA jest popularyzacja postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością, a szczegolnie artykułu 30 tej konwencji, stanowiącego o dostępie do kultury osób z tego środowiska.