ORKIESTRA VITA ACTIVA

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku

Teksty

Łukasz Rudziński, Niepełnosprawni muzycy brawurowo zagrali w Filharmonii. 20 lat Orkiestry Vita Activa.

Łukasz Rudziński - tekst poświęcony działalności Orkiestry, w tym reportaż z Koncertu Jubileuszowego w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku 5 maja 2016 roku.

czytaj tutaj


Integratives Orchester in Bonn

okładka z LebenshilfeLebenshilfe strona 2lebenshilfe strona 3

Tłumaczenie artykułu:

Bis nie wystarczył! Owacjami na stojąco oraz głośnymi okrzykami publiczność domagała się wykonania kolejnych utworów przez orkiestrę Vita Activa z Gdańska, stanowiącą jedyny na skalę europejską projekt orkiestry integracyjnej dla dorosłych. W niedzielę 21 września 2014 roku reduta w miejscowości Godesberg została zapełniona do ostatniego miejsca. Przybyło niemal 200 osób, w tym niepełnosprawni. 40-osobowy zespół muzyków zachwycił publiczność wykonaniem romantycznych utworów Edwarda Griega i Fryderyka Chopina oraz utworów współczesnych, jak ragtime Scotta Joplina lub „Nowy Jork” z filmu o tym samym tytule. Gościem była pianistka Mariko Terashi, która specjalnie przyjechała z Leicester. Ambitny repertuar wymagał od muzyków z częściowo wysokim stopniem niepełnosprawności ogromnej koncentracji. Publiczność okazała doskonałemu wykonaniu wielki szacunek. Nie tylko w postaci zachwytu, lecz również bezwzględnego spokoju, z jakim towarzyszyła fazom reorganizacji i gromadzenia się orkiestry pomiędzy utworami.

- Mam wciąż gęsią skórkę – w ten sposób Eugenia Brüse, jedna z słuchaczek, opisuje swoje doznania i nie jest jedyną osobą, która tak twierdzi. – Bonn jest sześćdziesiątym miastem, które odwiedzamy – wyjaśnia menadżer orkiestry Ryszard Popowski. – W tym projekcie nie chodzi wyłącznie o muzykę. Żyjemy zgodnie z hasłem „Przez sztukę do samodzielności”.

– Praca z orkiestrą jest wspaniałą podróżą – opisuje Mirosława Lipińska, dyrygent i kierownik muzyczny. Jej szczególna forma dyrygowania trafia do każdego z muzyków, daję wiarę w siebie i siłę. Z wielkim zaangażowaniem wspiera muzyków. Dwa do trzech razy w tygodniu organizuje próby orkiestry, zaś każdego naucza indywidualnie. Orkiestra Vita Activa powstała w 1995 roku z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Od dwóch lat trwają dobre relacje niemieckiego stowarzyszenia Lebenshilfe Bonn z Polskim Stowarzyszeniem z Gdańska. Podczas wizyt w Gdańsku goście z Bonn brali udział również w koncertach orkiestry, z czego zrodził się pomysł jej zaproszenia. Frank Scheider, koordynator ds. turystyki, utrzymywał kontakty, aż wreszcie zainicjował wyjazd gdańszczan do Bonn, dbając o zakwaterowanie i wyżywienie gości. Projekt „Koncert w Bonn" wsparła akcja Człowiek.


Krzysztof Komorowski, Zaproszenie, koncert Orkiestry Vita ACtiva. W: Almanach prowincjonalny, listopad 2014.

Obszerny reportaż Krzysztofa Komorowskiego z pobytu Orkiestry w Bonn i koncertu w pałacu La Redoute dla organizacji Lebenshilfe oddział w Bonn. Almanach PROWINCJONALNY, Almanach wydaje Raciborskie Centrum Kultury, listopad 2014, strona 138.

zobacz: film dokumentalny z koncertu 

foto-almanach.jpg


Konwencja ONZ O Prawach Osób Niepełnosprawnych, Artykuł 30 – Udział w życiu kulturalnym …

Artykuł 30 Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie

 

1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do udziału, na zasadzie równości z innymi osobami, w życiu kulturalnym i podejmą wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia, że osoby niepełnosprawne:

(a) będą miały dostęp do materiałów w dziedzinie kultury w dostępnych dla nich formach,

(b) będą miały dostęp do programów telewizyjnych, filmów, teatru i innego rodzaju działalności kulturalnej, w dostępnych dla nich formach,

(c) będą miały dostęp do miejsc działalności kulturalnej lub usług z nią związanych, takich jak teatry, muzea, kina, biblioteki i usługi turystyczne oraz, w miarę możliwości, będą miały dostęp do zabytków i miejsc ważnych dla kultury narodowej.

2. Państwa Strony podejmą odpowiednie środki w celu zapewnienia, że osoby niepełnosprawne będą miały możliwości rozwoju i wykorzystywania potencjału twórczego, artystycznego i intelektualnego, nie tylko dla własnej korzyści, ale także dla wzbogacenia społeczeństwa.

3. Państwa Strony podejmą odpowiednie środki, zgodne z prawem międzynarodowym, w celu zapewnienia, że przepisy chroniące prawa autorskie nie będą stanowiły nieuzasadnionej lub dyskryminacyjnej bariery dla osób niepełnosprawnych w dostępie do materiałów w dziedzinie kultury.

4. Osoby niepełnosprawne będą uprawnione, na zasadzie równości z innymi osobami, do uznania ich szczególnej tożsamości kulturowej i językowej, w tym języków migowych i kultury osób niesłyszących, a także do uzyskania wsparcia w tym zakresie.

(pominięte zapisy o rekreacji, wypoczynku i sporcie) ///

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku, rząd Polski podpisał ją 20 marca 2007 r., natomiast ratyfikacja Konwencji przez Polskę miała miejsce 6 września 2012r. Celem Konwencji jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami. Polska zobowiązana jest do wprowadzenia w życie zawartych w Konwencji standardów postępowania w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami realizacji ich praw. Tekst Konwencji opublikowany został w Dz. U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169.


Wspieraj darowizną działalność Orkiestry i Koła PSONI

Podstawowym źródłem finansowania działalności Orkiestry są granty oraz darowizny.

Przekaż 1% na działalność Orkiestry Vita Activa

- czynne uczestniczenie w kulturze zmienia jakość życia osób z niepełnosprawnościami -

- wspierając Orkiestrę wspierasz polską kulturę -

KRS: 0000081242 - cel szczegółowy: orkiestra

Przekaż darowiznę na program włączenia społecznego osób z niepełnosprawnością

- przez sztukę do samodzielności -

   konto: 09 1020 1811 0000 0102 0338 0326

- zakładka do dokonania wpłaty znajduje się na stronie głównej po lewej stronie -