Disability
A A A
Contrast

Umowa z PFRON

1. Opis projektu
1) Kierunek pomocy
2. ZWIĘKSZENIE SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2) Typ projektu
Prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła)
3) Nazwa zadania/zadań których dotyczy projekt o zlecenie realizacji którego ubiega(-ją) się Wnioskodawca
(-y)
Zadanie 1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek
4) Cel projektu
Wykształcenie aktywności (gra na instrumencie), która wpływa silnie na motywacje do usamodzielniania,
tworzy liczne sytuacje do jej
rozwijania – podejmowania muzycznych a także uniwersalnych czynności wykonywanych przy malejącym
wsparciu, a z czasem wykonywanych całkowicie samodzielnie. Wykorzystanie usamodzielnionych
czynności (umiejętności) w życiu prywatnym i publicznym.
5) Tytuł projektu, ustalony (nadany) przez Wnioskodawcę (-ów) Włączeni przez kulturę – samodzielni w życiu.
6) Rodzaj projektu Projekt wieloletni
7) Liczba okresów finansowania, wyznaczonych w ogłoszeniu o konkursie, w których mieści się planowana
realizacja projektu 2 okresy, łącznie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 marca 2019 roku
8) Termin realizacji projektu (w przypadku projektów wieloletnich należy wskazać termin uwzględniający
wszystkie okresy finansowania projektu)
a) Rozpoczęcie (RRRR-MM- DD) 2017-04- 01
b) Zakończenie (RRRR-MM- DD) 2019-03- 31
9) Charakter projektu Ciągły
10) Zakres terytorialny projektu Regionalny
11) Krótka charakterystyka projektu
ECEKON – Europejskie Centrum Edukacji Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych jest specjalistyczną
placówką powołaną w celu rehabilitacji społecznej i aktywizacji osób niepełnosprawnych, prowadzącą
zajęcia rehabilitacyjne na osnowie muzycznej.
Działalność prowadzona jest od 1995 roku a ECEKON od 2008 roku realizuje ją w sposób systemowy. Z
perspektywy całego pokolenia widoczne jest, że zastosowane tej formy szeroko rozumianej rehabilitacji
przyniosło efekty precedensowe w skali światowej. Orkiestra Vita Activa jest najbardziej zaawansowanym
zespołem muzycznym z większościowym udziałem osób z niepełnosprawnością
intelektualną. Zastosowane działania doprowadziły w efekcie finalnym do usamodzielnienia beneficjentów w
wielu uniwersalnych obszarach życia, np. samodzielny dojazd komunikacją miejską na zajęcia. Wielu
beneficjentów prowadzi aktywne życie, wykorzystując nabyte umiejętności muzyczne i uniwersalne w życiu
prywatnym i publicznym.
W projekcie kształcone będą trzy grupy czynności wymagające samodzielności:
– muzyczne czyli gra na instrumencie, docelowo jako umiejętność samodzielnie stosowana w dorosłym
życiu;
– przymuzyczne (towarzyszące tej edukacji) – jak czytanie, rozwój słownictwa i mowy, samoedukacja, inne;
– uniwersalne – związane z organizacją życia osobistego i społecznego inspirowane działaniami
kulturalnymi.
Kształcenie samodzielności bazuje na wykorzystaniu siły emocjonalnego oddziaływania działań
muzycznych, mających bardzo wysoki prestiż u osób z niepełnosprawnościami. Pragnienie grania na
instrumencie wywołuje bardzo silne motywacje do podejmowania także innych różnorodnych czynności i ich
samodzielnego wykonywania. Rodzice: "Podczas zajęć Kuba wykazuje się niespotkaną
dotychczas koncentracją, jakiej nie zauważaliśmy przy innych formach terapii…"
Nabyte umiejętności muzyczne pełnią funkcje rehabilitacyjne, transferują się w sytuacje uniwersalne. Np.
usprawnienie rąk (gra na instrumencie wymaga wyodrębniania palców) pozwala na podejmowanie innych
czynności wymagających np. zręczności.

Cztery formy realizacji projektu stopniowo poszerzają zakres sprawność wykonywanych na coraz wyższym
poziomie samodzielności.
Są to:
– indywidualna nauka gry – prowadzi do bardziej złożonej działalności zespołowej w małej grupie;
– zespoły kameralne i muzyczne zajęcia warsztatowe – prowadzą do działalności na poziomie
uzawodowienia w Orkiestrze.
– Orkiestra Vita Activa – działalność na możliwie najwyższym poziomie sprawności i samodzielności, na
poziomie uzawodowienia.
Pozostałe formy rozwijają czynności uniwersalne, jednocześnie przynosząc różnorodne efekty
rehabilitacyjne.
Projekt realizuje postanowienia Art.30 Konwencji ONZ z 2006.
Zajęcia prowadzone są 6 dni w tygodniu. Bazą rzeczową są instrumenty zakupione ze środków PFRON.
Działalność dokumentowana będzie filmami i fotografiami publikowanymi na stronach www.eckon.pl,
www.orkiestra-vita- activa.pl i na Facebook: ECEKON i Orkiestra Vita Activa.
Formy realizacji projektu:
1.1 rekrutacja beneficjentów, tworzenie IPD
1.2 indywidualna nauka gry na instrumencie
1.3 zespoły kameralne
1.4 warsztatowe zajęcia muzyczne
1.5 Orkiestra Vita Activa – próby
1.6 emisja głosu z autoprezentacją i dramą
1.7 wiedza o muzyce i kulturze
1.8 terapia zajęciowa
1.9 prezentacje umiejętności
1.10 publiczne występy w środowisku otwartym, promocja projektu
1.11 częściowa ocena realizacji IPD beneficjentów
1.12 częściowa ocena realizacji projektu
1.13 zabezpieczenie estetycznych i funkcjonalnych warunków prowadzenia zajęć
1.14 prowadzenie dokumentacji merytorycznej i księgowej.