Disability
A A A
Contrast

Teksty

Halina Szymańska o Orkiestrze Vita Activa

Halina Szymańska – wiceprzewodnicząca Zarządu Koła PSOUU – Koło w Gdańsku. Z jej inicjatywy, w 1995 roku, powstała Orkiestra jako forma aktywizacji życiowej osób dorosłych. Wówczas jedyna forma aktywności o charakterze kulturalnym. 

„Program – przez sztukę do samodzielności – okazał się zjawiskiem nie tylko w sferze muzyki czy dydaktyki. Jest również niezwykle nośnym czynnikiem rozwoju zachowań w warstwie społecznej. W każdym koncercie, członkowie Orkiestry własnym wizerunkiem zaświadczają, że człowiek, również niepełnosprawny, przy życzliwym profesjonalnym wsparciu, ujawnia wciąż nie odkryte jeszcze możliwości i stosuje je adekwatnie, w zespołowym działaniu. Być artystą, mieć prawdziwe instrumenty, być świadomym odtwórcą dzieła, mieć widownię i zbierać oklaski, to stale na nowo stawać się, w sobie samym i dla innych.”

 

Łukasz Rudziński, Niepełnosprawni muzycy brawurowo zagrali w Filharmonii. 20 lat Orkiestry Vita Activa

Artykuł Łukasza Rudzińskiego poświęcony działalności Orkiestry, zawiera reportaż z Koncertu Jubileuszowego w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku 5 maja 2016 roku.

czytaj tutaj

Krzysztof Komorowski, Koncert Orkiestry Vita Activa.

Obszerny reportaż Krzysztofa Komorowskiego z pobytu Orkiestry w Bonn i koncertu w pałacu La Redoute dla organizacji Lebenshilfe oddział w Bonn. Opublikowany w: Almanach PROWINCJONALNY.

Almanach wydaje Raciborskie Centrum Kultury, listopad 2014, strona 138.

zobacz: film dokumentalny z koncertu 

 

Integratives Orchester in Bonn – tłumaczenie artykułu z czasopisma „Kompakt fur Milarbeitende”

okładka z LebenshilfeLebenshilfe strona 2

lebenshilfe strona 3

Tłumaczenie artykułu:

Bis nie wystarczył! Owacjami na stojąco oraz głośnymi okrzykami publiczność domagała się wykonania kolejnych utworów przez orkiestrę Vita Activa z Gdańska, stanowiącą jedyny na skalę europejską projekt orkiestry integracyjnej dla dorosłych. W niedzielę 21 września 2014 roku reduta w miejscowości Godesberg została zapełniona do ostatniego miejsca. Przybyło niemal 200 osób, w tym niepełnosprawni. 40-osobowy zespół muzyków zachwycił publiczność wykonaniem romantycznych utworów Edwarda Griega i Fryderyka Chopina oraz utworów współczesnych, jak ragtime Scotta Joplina lub „Nowy Jork” z filmu o tym samym tytule. Gościem była pianistka Mariko Terashi, która specjalnie przyjechała z Leicester.
Ambitny repertuar wymagał od muzyków z częściowo wysokim stopniem niepełnosprawności ogromnej koncentracji. Publiczność okazała doskonałemu wykonaniu wielki szacunek. Nie tylko w postaci zachwytu, lecz również bezwzględnego spokoju, z jakim towarzyszyła fazom reorganizacji i gromadzenia się orkiestry pomiędzy utworami.

– Mam wciąż gęsią skórkę – w ten sposób Eugenia Brüse, jedna z słuchaczek, opisuje swoje doznania i nie jest jedyną osobą, która tak twierdzi. – Bonn jest sześćdziesiątym miastem, które odwiedzamy – wyjaśnia menadżer orkiestry Ryszard Popowski. – W tym projekcie nie chodzi wyłącznie o muzykę. Żyjemy zgodnie z hasłem „Przez sztukę do samodzielności”.

– Praca z orkiestrą jest wspaniałą podróżą – opisuje Mirosława Lipińska, dyrygent i kierownik muzyczny. Jej szczególna forma dyrygowania trafia do każdego z muzyków, daję wiarę w siebie i siłę. Z wielkim zaangażowaniem wspiera muzyków. Dwa do trzech razy w tygodniu organizuje próby orkiestry, zaś każdego naucza indywidualnie. Orkiestra Vita Activa powstała w 1995 roku z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Od dwóch lat trwają dobre relacje niemieckiego stowarzyszenia Lebenshilfe Bonn z Polskim Stowarzyszeniem z Gdańska. Podczas wizyt w Gdańsku goście z Bonn brali udział również w koncertach orkiestry, z czego zrodził się pomysł jej zaproszenia. Frank Scheider, koordynator ds. turystyki, utrzymywał kontakty, aż wreszcie zainicjował wyjazd gdańszczan do Bonn, dbając o zakwaterowanie i wyżywienie gości. Projekt „Koncert w Bonn” wsparła akcja Człowiek.

Orkiestra na portalu Polskiego Związku Kompozytorów – polmic.pl

Związek Kompozytorów Polskich (ZKP) prowadzi portal www.polmic.pl poświęcony polskiej kulturze muzycznej.

Na portalu znajdziemy następujące teksty na temat działalności Orkiestry:

O Orkiestrze – Orkiestra Vita Activa

Orkiestra w spisie polskich orkiestr POLMIC Orkiestra Vita Activa

O laureatce konkursu przedsiębiorczość społeczna Mirosława Lipińska

O wydarzeniu zorganizowanym przez ECEKON i Orkiestrę przy współpracy z Muzeum Emigracji w Gdyni, promującym twórczość Andrzeja Panufnika.

Warsztaty – rodzinne muzykowanie poświęcone twórczości Andrzeja Panufnika 

Każdy geniusz był kiedyś dzieckiem

Orkiestra w Wikipedii

O Orkiestrze  w Wikipedii, hasło: Orkiestra Vita Activa

 

Konwencja ONZ O Prawach Osób Niepełnosprawnych, Artykuł 30 – Udział w życiu kulturalnym …

Artykuł 30
Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie

1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do udziału, na zasadzie równości z innymi osobami, w życiu kulturalnym i podejmą wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia, że osoby niepełnosprawne:

(a) będą miały dostęp do materiałów w dziedzinie kultury w dostępnych dla nich formach,

(b) będą miały dostęp do programów telewizyjnych, filmów, teatru i innego rodzaju działalności kulturalnej, w dostępnych dla nich formach,

(c) będą miały dostęp do miejsc działalności kulturalnej lub usług z nią związanych, takich jak teatry, muzea, kina, biblioteki i usługi turystyczne oraz, w miarę możliwości, będą miały dostęp do zabytków i miejsc ważnych dla kultury narodowej.

2. Państwa Strony podejmą odpowiednie środki w celu zapewnienia, że osoby niepełnosprawne będą miały możliwości rozwoju i wykorzystywania potencjału twórczego, artystycznego i intelektualnego, nie tylko dla własnej korzyści, ale także dla wzbogacenia społeczeństwa.

3. Państwa Strony podejmą odpowiednie środki, zgodne z prawem międzynarodowym, w celu zapewnienia, że przepisy chroniące prawa autorskie nie będą stanowiły nieuzasadnionej lub dyskryminacyjnej bariery dla osób niepełnosprawnych w dostępie do materiałów w dziedzinie kultury.

4. Osoby niepełnosprawne będą uprawnione, na zasadzie równości z innymi osobami, do uznania ich szczególnej tożsamości kulturowej i językowej, w tym języków migowych i kultury osób niesłyszących, a także do uzyskania wsparcia w tym zakresie. …  (pominięte zapisy o rekreacji, wypoczynku i sporcie).

///

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku, rząd Polski podpisał ją 20 marca 2007 r., natomiast ratyfikacja Konwencji przez Polskę miała miejsce 6 września 2012r. Celem Konwencji jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami. Polska zobowiązana jest do wprowadzenia w życie zawartych w Konwencji standardów postępowania w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami realizacji ich praw. Tekst Konwencji opublikowany został w Dz. U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169.