Disability
A A A
Contrast

Realizowane granty

Podstawowym źródłem finansowania działalności Orkiestry są granty oraz darowizny. Granty pozwalają finansować działalność merytoryczną, natomiast darowizny pozwalają utrzymać infrastrukturę placówki.


Grant PFRON 2022 – 2025

 

Umowa nr ZZO/000399/11/D  o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zawarta w dniu 16 maja 2022 w Gdańsku pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Przedmiotem umowy jest zlecenie przez PFRON realizacji projektu dotyczącego kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadanie: prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą:

„ECEKON – od samodzielności w życiu po sukcesy w współtworzeniu kultury”

 wykonywanego w terminie od dnia 02 kwietnia 2022 r. do dania 31 marca 2025 r., zwanego dalej „projektem”. Projekt dotyczy następującego typu projektu: prowadzenie rehabilitacji w placówce (rehabilitacja ciągła).

Formy realizacji projektu:

Indywidualna nauka gry na instrumentach
Praca z akompaniatorem
Zespoły kameralne.
Terapia zajęciowa – działania okołomuzyczne.
Integracja muzyczna.
Komputery muzyczne.
Emisja głosu z autoprezentacją i rozwojem mowy.
Warsztatowe zajęcia muzyczne.
Orkiestra Vita Activa – próby koncerty.
Wiedza o muzyce i kulturze muzycznej.

Nabór na podstawie zgłoszeń indywidualnych.

Przebieg rekrutacji:
1. Ogłoszenie naboru do projektu.
2. Przyjmowanie zgłoszeń.
3. Weryfikacja zgłoszeń i kwalifikacja do poszczególnych form uczestnictwa.
4. Ułożenie szczegółowego planu zajęć.

Całkowite koszty zadania: 587 932,80 zł

Kwota dofinansowania: 622 932,80 zł


 

Grant PFRON 2019 – 2021

 

Umowa nr ZOO/000193/11/D z dnia 26.03.2019 r. o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – konkurs nr 1/2018 „Szansa – Rozwój – Niezależność (tryb pozakonkursowy III rok realizacji projektu) – zawarta w dniu 26 marca 2019 pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Gdańsku.

Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą:

„ECEKON – samodzielni w życiu – współtwórcy kultury”

wykonywanego w terminie od dnia 01 kwietnia 2019 do dnia 31 marca 2022.

Formy realizacji projektu:

Indywidualna nauka gry na instrumentach
Praca z akompaniatorem
Zespoły kameralne.
Terapia zajęciowa – działania okołomuzyczne.
Integracja muzyczna.
Komputery muzyczne.
Emisja głosu z autoprezentacją i rozwojem mowy.
Warsztatowe zajęcia muzyczne.
Orkiestra Vita Activa – próby koncerty.
Wiedza o muzyce I kulturze muzycznej.

Całkowity koszt projektu 394 808 zł.

Nabór na podstawie zgłoszeń indywidualnych.

Przebieg rekrutacji:
1. Ogłoszenie naboru do projektu.
2. Przyjmowanie zgłoszeń.
3. Weryfikacja zgłoszeń i kwalifikacja do poszczególnych form uczestnictwa.
4. Ułożenie szczegółowego planu zajęć.

5. Harmonogram:

rok 2021 2022  
miesiąc 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
indywidualna nauka gry na instrumencie x x x     x x x x x x x
zespoły kameralne x x x     x x x x x x x
terapia zajęciowa/działania okołomuzyczne x x x x x x x x x x x x
integracja muzyczna x x x     x x x x x x x
komputery muzyczne x x x     x x x x x x x
emisja głosu z autoprezentacją i rozwojem mowy x x x     x x x x x x x
warsztatowe zajęcia muzyczne x x x x x x x x x x x x
Orkiestra Vita Activa – próby i koncerty x x x x x x x x x x x x
wiedza o muzyce i kulturze artystycznej x x x     x x x x x x x
prezentacje umiejętności     x             x    
publiczne występy w środowisku otwartym, promocja projektu x x x x x x x x x x x  
okresowa ocena realizacji IPD beneficjentów                       x
końcowa ocena realizacji projektu                       x
zabezpieczenie funkcjonalnych i estetycznych warunków prowadzenia

zajęć

x x x x x x x x x x x x
prowadzenie dokumentacji merytorycznej i księgowej x x x x x x x x x x x X
                             

Całkowite koszty zadania: 936 582 zł

Kwota dofinansowania: 878 694 zł

Miejsce realizacji: Gdańsk, ul. Aksamitna 4a.

Aktualności  publikowane są na FB:  ECEKON.

Miejsce realizacji: Gdańsk, ul. Aksamitna 4a.

Aktualności dotyczące realizacji zamieszczone są na stronie FB: Orkiestra Vita Activa.


Grant Gmina Miasta Gdańska 2022

 

Umowa o realizację zadania publicznego o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z 2018 R. POZ. 450, z Póź. Zm.) 

nr RWB – W/2048/BPK/209/U-W.BIEŻ./2022/DR

pod tytułem:

ECEKON – Orkiestra Vita Activa 2022 – próby, koncerty, animacja kultury,

zawarta w dniu 05.05.2022 w Gdańsku, miedzy Gminą miasta Gdańska a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Gdańsku. Zleceniobiorca zleca Zleceniobiorcy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, realizację zadania publicznego pod tytułem: ECEKON – Orkiestra Vita Activa 2022 – Próby, koncerty, animacja kultury określonego szczegółowo o w ofercie złożonej przez zleceniobiorcę w dniu 21.12.2021, zwanego dalej „zadaniem publicznym”, a  zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne w zakresie określonym i na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz ofercie.


Grant Gmina Miasta Gdańska 2021

Umowa o realizację zadania publicznego, o którym mowa w art.16 ust 1 i 6 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020,Poz. 1057 j.t.)

Nr RWB-W/1642 /BPK 186 /U-W.Bież./2021/ER

pod tytułem:

ECEKON – Orkiestra Vita Activa 2021,

zawarta w dniu 10.052021 w Gdańsku miedzy Gminą Miasta Gdańska z siedzibą w Gdańsku 80-803 ul. Nowe Ogrody 8/12, NIP: 5830011969, zwana dalej Zleceniodawcą  … a Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Gdańsku, z siedzibą w 80-371 Gdańsk, ul. Jagiellońska 11 (…)

Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy (…) realizację zadania publicznego pod tytułem ECEKON – Orkiestra Vita Activa 2021.

Termin realizacji zadania publicznego od dnia podpisania umowy do dnia 30 12 2021.

Formy realizacji:

  1. Nauka indywidualna gry na instrumentach,
  2. Próby zespołów kameralnych i Orkiestry Vita Activa,
  3. Organizacja koncertów we własnym i otwartym środowisku z własnej inicjatywy i na zaproszenie innych podmiotów.

Wartość grantu: 33 000 zł.

Nabór na podstawie zgłoszeń.

Miejsce realizacji: Gdańsk, ul. Aksamitna 4a.