Disability
A A A
Contrast

Halina Szymańska o Orkiestrze

Frau Halina Szymanska – Directorin Polnische Visenschaft fur Behinderte – Krais in Gdansk.