ORKIESTRA VITA ACTIVA

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Gdańsku

Teksty

Łukasz Rudziński (portal: kultura.trójmiasto) o OVA i jubileuszu 20 lecia.

Łukasz Rudziński - tekst poświęcony działalności Orkiestry, w tym reportaż z Koncertu Jubileuszowego w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 5 maja 2016 roku.

czytaj tutaj


Integratives Orchester in Bonn

okładka z LebenshilfeLebenshilfe strona 2lebenshilfe strona 3

Tłumaczenie artykułu:

Bis nie wystarczył! Owacjami na stojąco oraz głośnymi okrzykami publiczność domagała się wykonania kolejnych utworów przez orkiestrę Vita Activa z Gdańska, stanowiącą jedyny na skalę europejską projekt orkiestry integracyjnej dla dorosłych. W niedzielę 21 września 2014 roku reduta w miejscowości Godesberg została zapełniona do ostatniego miejsca. Przybyło niemal 200 osób, w tym niepełnosprawni. 40-osobowy zespół muzyków zachwycił publiczność wykonaniem romantycznych utworów Edwarda Griega i Fryderyka Chopina oraz utworów współczesnych, jak ragtime Scotta Joplina lub „Nowy Jork” z filmu o tym samym tytule. Gościem była pianistka Mariko Terashi, która specjalnie przyjechała z Leicester. Ambitny repertuar wymagał od muzyków z częściowo wysokim stopniem niepełnosprawności ogromnej koncentracji. Publiczność okazała doskonałemu wykonaniu wielki szacunek. Nie tylko w postaci zachwytu, lecz również bezwzględnego spokoju, z jakim towarzyszyła fazom reorganizacji i gromadzenia się orkiestry pomiędzy utworami.

- Mam wciąż gęsią skórkę – w ten sposób Eugenia Brüse, jedna z słuchaczek, opisuje swoje doznania i nie jest jedyną osobą, która tak twierdzi. – Bonn jest sześćdziesiątym miastem, które odwiedzamy – wyjaśnia menadżer orkiestry Ryszard Popowski. – W tym projekcie nie chodzi wyłącznie o muzykę. Żyjemy zgodnie z hasłem „Przez sztukę do samodzielności”.

– Praca z orkiestrą jest wspaniałą podróżą – opisuje Mirosława Lipińska, dyrygent i kierownik muzyczny. Jej szczególna forma dyrygowania trafia do każdego z muzyków, daję wiarę w siebie i siłę. Z wielkim zaangażowaniem wspiera muzyków. Dwa do trzech razy w tygodniu organizuje próby orkiestry, zaś każdego naucza indywidualnie. Orkiestra Vita Activa powstała w 1995 roku z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Od dwóch lat trwają dobre relacje niemieckiego stowarzyszenia Lebenshilfe Bonn z Polskim Stowarzyszeniem z Gdańska. Podczas wizyt w Gdańsku goście z Bonn brali udział również w koncertach orkiestry, z czego zrodził się pomysł jej zaproszenia. Frank Scheider, koordynator ds. turystyki, utrzymywał kontakty, aż wreszcie zainicjował wyjazd gdańszczan do Bonn, dbając o zakwaterowanie i wyżywienie gości. Projekt „Koncert w Bonn" wsparła akcja Człowiek.


Krzysztof Komorowski w Almanachu PROWINCJONALNYM – reportaż z koncertu w Bonn

Englisch text - Almanach PROWINCJONALNY zamieścił obszerny reportarz pióra Krzysztofa Komorowskiego z pobytu Orkiestry w Bonn i koncertu w La Redoute dla Lebenshilfe Bonn. Almanach wydaje Raciborskie Centrum Kultury. Zobacz numer listopadowy 2014, strona 138. Polecamy cały numer Almanachu - reportarze ze świata, poezja, doskonałe fotografie. Redakcji gratulujemy pięknego pisma i dziękujemy.

film dokumentalny z koncertu 

foto-almanach.jpg


Konwencja ONZ O Prawach Osób Niepełnosprawnych, Artykuł 30 – Udział w życiu kulturalnym …

Artykuł 30 Udział w życiu kulturalnym, rekreacji, wypoczynku i sporcie

 

1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do udziału, na zasadzie równości z innymi osobami, w życiu kulturalnym i podejmą wszelkie odpowiednie środki w celu zapewnienia, że osoby niepełnosprawne:

(a) będą miały dostęp do materiałów w dziedzinie kultury w dostępnych dla nich formach,

(b) będą miały dostęp do programów telewizyjnych, filmów, teatru i innego rodzaju działalności kulturalnej, w dostępnych dla nich formach,

(c) będą miały dostęp do miejsc działalności kulturalnej lub usług z nią związanych, takich jak teatry, muzea, kina, biblioteki i usługi turystyczne oraz, w miarę możliwości, będą miały dostęp do zabytków i miejsc ważnych dla kultury narodowej.

2. Państwa Strony podejmą odpowiednie środki w celu zapewnienia, że osoby niepełnosprawne będą miały możliwości rozwoju i wykorzystywania potencjału twórczego, artystycznego i intelektualnego, nie tylko dla własnej korzyści, ale także dla wzbogacenia społeczeństwa.

3. Państwa Strony podejmą odpowiednie środki, zgodne z prawem międzynarodowym, w celu zapewnienia, że przepisy chroniące prawa autorskie nie będą stanowiły nieuzasadnionej lub dyskryminacyjnej bariery dla osób niepełnosprawnych w dostępie do materiałów w dziedzinie kultury.

4. Osoby niepełnosprawne będą uprawnione, na zasadzie równości z innymi osobami, do uznania ich szczególnej tożsamości kulturowej i językowej, w tym języków migowych i kultury osób niesłyszących, a także do uzyskania wsparcia w tym zakresie.

(pominięte zapisy o rekreacji, wypoczynku i sporcie) ///

Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku, rząd Polski podpisał ją 20 marca 2007 r., natomiast ratyfikacja Konwencji przez Polskę miała miejsce 6 września 2012r. Celem Konwencji jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi ze wszystkimi innymi obywatelami. Polska zobowiązana jest do wprowadzenia w życie zawartych w Konwencji standardów postępowania w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami realizacji ich praw. Tekst Konwencji opublikowany został w Dz. U. z dnia 25 października 2012 r., poz. 1169.


Wspieraj darowizną działalność Orkiestry i Koła PSONI

Działalność Orkiestry finansowana jest z różnych źródeł. Podstawowym źródłem sa granty oraz darowizny, które pozwalają finansować zadania nie objęte ofertą grantową. Do takich kosztów na przykład należą koszty podróży, zwłaszcza zagranicznych, zakup instrumentów, koszty organziacji koncertów i wiele innych, związanych z codzienną działalnością.

Przekaż swój 1% na działalność Orkiestry Vita Activa

- czynne uczestniczenie w kulturze zmienia jakość życia osób z niepełnosprawnościami -

- wspierając Orkiestrę wspierasz polską kulturę -

KRS: 0000081242

Przekaż darowiznę na program włączenia społecznego osób z niepełnosprawnością.

- przez sztukę do samodzielności -

 dopisek: OVA - ECEKON

  konto: 78 1020 1811 0000 0002 0095 6946

- zakładka do dokonania wpłaty znajduje sie na stronie głównej po lewej stronie -